ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 1125045  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสมองเพชร

     วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.15 น.คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3) มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาสมองเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อามีเน๊าะ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธาร มอบหมายครูกรุณา ราษฎร์บำรุง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ต้อนรับ นายอนุสรณ์ เสนเผือก ประธานศูนย์สอบ และคณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านศรีนคร โรงเรียนไทยพัฒนาและโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นการวัดความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านการคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล ในการดำเนินสอบในครั้งนี้ นายมูฮัมหมัดอัซวัน มื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numercy) และความสามารถด้านเหตุผล(Resoning abilities) โดยมีคุณครูพาธินี ลิ่มสุวรรณ เป็นประธานสนามสอบโรงเรียนบ้านแหร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตจัดกิจกรรมเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท และงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต จัดกิจกรรมเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เปิดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาทและงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารคีรี จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

     นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารคีรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561โดยมีนางกูสารีนา อาบู ตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารคีรี กล่าวรายงาน มีผู้ร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้นจำนวน 594 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือ เนตรนารี ในศูนย์เครือข่าย ได้รับประสบการณ์ ความคิดสร้างสรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 บรรยากาศภายในสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอบวิชาภาษาไทยเพียงวิชาเดียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สอบ 3 วิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ทำการสอบ 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสอบ 5 วิชาได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : รร.บ้านด่านสันติราษฎร์แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ พร้อมด้วยนางจรัสศรี เครือแมน และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) เพื่อเป็นแนวทางเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการคึกษา 2561 นี้ ในการไปแนะแนวในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและให้ความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : รร.บ้านด่านสันติราษฎร์เข้าร่วมโครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววิจิตรา แซ่เล่า หัวหน้าสายชั้น พร้อมด้วยคณะครูในสายชั้นนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ภายในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ให้เด็กได้รู้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.18 มาบริการตรวจเลือดหาเชื้อไข้มาลาเรียแก่นักเรียนรร.บ้านด่านสันติราษฎร์

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน กม.18 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา มาเจาะเลือดให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ซึ่งโรคมาลาเรียนี้เป็นโรคติดเชื้อของมนุษย์และสัตว์อื่นที่มียุงเป็นพาหะ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฯ ทุกคน ที่มาให้บริการและห่วงใยสุขภาพของลูกหลานในชุมชนบ้าน กม.18......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกลุ่มเครือข่ายตาเนาะแมเราะ

     นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ พร้อมด้วยคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ในการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีในครั้งนี้ โดยได้เข้าร่วมกับลูกเสือเนตรนารีต่างโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตดำเนินการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพโรจน์ ทองศิริ มอบหมายคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดสอบ 3 รายวิชา ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาต่อไป กูสารีนา ภาพ/ปาตีเม๊าะ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS:Local Asessment System )

     วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านแหรได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS:Local Asessment System ) โดยใช้ข้อสอบกลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนจบชั้นประถมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแหร
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านแหรศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร มอบหมายให้ นางสาวสุวิณา ชูอ่อน พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนสายชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านแหร นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ตลาดอำเภอธารโต ร้านสะดวกซื้อ(เซเว่น) และอุทยานแห่งชาติบางลาง(น้ำตกธารโต) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น และนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตร่วมปลูกต้นพะยูงโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นายไพโรจน์ ทองศิริ มอบหมายตัวแทนคณะครู พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตจำนวน 30 คน ร่วมปลูกต้นพะยูงโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต กูสารีนา ภาพ/ปาตีเม๊าะ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจาเราะซูซูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม งานวันตรุษจีน

      เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีรวิทช์ โรจนานิติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู พร้อมด้วยคณะครู และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม งานวันตรุษจีน ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ หมู่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา นักเรียนได้รับฟังประวัติและความเป็นมาของ เทศกาลวันตรุษจีน การทำขนมเข่ง ชมการแสดงไทเก๊ก การแสดงรำประกอบเพลงจีน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน นักเรียนได้ฝึกทำขนมเข่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/198 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com