ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 1152939  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านจาเราะปะไตเข้าร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต เข้าร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดและพัฒนาเป็นเยาวชนที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสมนึก ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย และกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดการคัดลายมือ ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพพ่อ ร.9

     วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ได้มอบหมายนางเยาวลักษณ์ กูหะยี นางสาวกูสารีนา อาบู ครูโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ได้คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวเเทนระดับอำเภอ จำนวน 2 คน เข้าร่วมการเเข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "พ่อ ร.9" -ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ในงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรกูล เจริญพระชนพรรษา 65 พรรษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ได้มานิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านิคมสร้างตนเองธารโต เกี่ยวกับการสร้างสนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท เยี่ยมชมโครงการเศรฐกิจพอเพียงตาม เเนวพระราชดำริ เเละโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้กล่าวติชม ว่าโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้เป็นอย่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

     เมื่อวันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต ได้มอบหมาย ครูสมเจตน์ อินทกาญจน์และคณะครูต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการทำปศุสัตว์ การเลี้ยงเป็ด เเละไก่ เรื่องพืช การปลูกพืชผักสวนครัว กล้วยหอม ผักบุ้ง มะนาว และฝรั่งกิมจู เรื่องการทำประมง การเลี้ยงปลานิล และปลาดุก และการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าวติชมเเละยกย่องทางโรงเรียนที่สามารถปรับพื้นที่บริเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต เข้าร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต เข้าร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาดและพัฒนาเป็นเยาวชนที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจุโป
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเรียนบ้านจุโปจัดกิจกรรมไทยสุนธทร ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านบ้านจุโปนำโดยคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการไทยสุนธทร” ประจำปี 2560 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการประกวดการแต่งกายและการละเล่นแบบไทย เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ และยังกระตุ้น ให้นักเรียนและครู ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านน่าข่อยเข้าร่วมกิจกรรมมุมเพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One)

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00-15.30 งานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลเบตง ได้จัดกิจกรรม มุมเพื่อนใจวัยรุ่น (To Be Number One) ภายใต้แนวคิดปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ พร้อมกับพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น เชิงรุกในสถานศึกษาที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย ในกิจกรรมนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างดี พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบริการเปิดบัญชีให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบาแตตูแง

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางคอดียะ คอแดะ ผู้รับผิดชอบงานออมทรัพย์นักเรียน ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเบตง มาให้บริการเปิดบัญชีให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอดออม ตามหลักการออมและการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการยึดหลักประหยัด และตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้เพิ่มพูนจนถึงขั้นพอเพียง โดยมี นางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมาให้การต้อนรับ ในครั้งนี้noh ภาพ/ข่าว รายละเอียดช่องทาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : มอบชุดนักเรียนและข้าวสารเเก่นักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้มอบชุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ประสบอุทกภัย จังหวัดละ 2000 ชุด และข้าวสารจังหวัดละ 2000 ถุง ทางโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต โดยมีนายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต มอบชุดนักเรียนและข้าวสารในโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้คัดเลือกนักเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ มีนักเรียนรับมอบ จำนวน 30 คน หลังจากกิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต5
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสาหะ อาแว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 พร้อมด้วยคณะครูบุคคลากรโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านจาเราะแป ให้ความรู้เกียวกับการทำขนมจีนพร้อมสาธิตการทำน้ำยาขนมจีนรสชาติต่างๆให้กับกับนักเรียนและชาวร่วมกันรับประทานขนมจีน และทำพิธีละหมาดฮายัด ร่วมกัน ภาพ/ข่าว ดาเวียร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านจาเราะปะไตรับการประเมินการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 60

     เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต มอบหมายให้ นางโสภิต เจือมณี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการประกวดร.ร.ต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 ร.ร.จาเราะปะไตได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฎิบัติจากการลงมือทำจริง ต่อยอดสู่ครอบครัว และชุมชน อย่างยังยืนต่อไป ...ที่นี่จาเราะปะไต. "ฟาร์มสุข" ของพวกเราชาวจาเราะปะไตค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตจัดโครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต มอบหมายให้นางสาวปิยดา ชูราช ผู้รับผิดชอบโครงการทัศนศึกษานักเรียน พร้อมด้วยครูประจำชั้นนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรฎาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอกท้องถิ่นของตนเอง และเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการทัศนศึกษาแหล่งรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.45 – 14.45 น. นายชนกนันท์ พะสุโร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ Active Learning วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning) และเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) ซึ่งนักเรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังศิลา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังศิลารับมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุภลักษ์ พยัคฆพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา ได้มอบหมายให้นางโสรยา บอซู ครูโรงเรียนบ้านวังศิลาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา จากห้างหุ้นส่วนจำกัดน่ำฮั่วจั่นยะลา ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ตามโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ได้แก่ ๑.สีไม้ยาว ๑๒ สี 66 ชิ้น ๒.สีไม้สั้น ๑๒ สี ๑๕ ชิ้น ๓.กระเป๋าดินสอ ๔๕ ชิ้น ๔.หมวก ๑๐ ใบ ๕.กระเป๋า ๙ ใบ ๖.คูลเลอร์ ๓ ใบ ๗.ปากกาไฮไลท์ ๓๖ กล่อง ๘.เสื้อกีฬา ๔๓ ตัว ในการนี้ผู้บริหา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/200 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com