ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 1152933  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยร่วมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

     วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายอารี ซียง กำนันตำบลยะรม นายวานิ ซาดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลยะรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 และหมู่ 7 (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านราโมง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ยะรม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลยะรมพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อย ร่วมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อลดการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก นอกจากการเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านแล้วได้มีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยเพื่อลดความหนาแน่นของยุงให้กับชาวบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : ผอ.เเละตัวเเทนคณะครูโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตศึกษาดูงานสนามเด็กเล่นตามหลัก (Brain based Learning :BBL) แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) และโรงเรียนอนุบาลควนขนุน เรื่องสนามเด็กเล่นตามหลัก (Brain based Learning :BBL) แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท ที่ได้มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในสถานศึกษา ให้เด็กได้ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็นคนที่ไฝ่เรียน ไฝ่รู้ พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การศึกษาด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ปรับปรุงพื้นที่ทำเศรษฐกิจพอเพียง

     วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังห้องพักครู เพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต (ภาพ/ข่าว:มูฮัมหมัดอามีน หะยีรอซะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารี

     วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางสาวรอกีน่า กาเต๊ะ ตำแหน่งครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 นำลูกเสือ-เนตรนารี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดดารุลมุมีนีน ประจำหมู่บ้านซาไก และโรงเรียนตาดีกาอัตตอฮารอตุลอัตฟาล เพื่อฝึกให้ลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปลูกฝั่งจิตสำนึกสาธารณะ และให้ลูกเสือเนตรนารี ได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน ในการนี้ได้รับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ บ้าน กม.16

     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ ที่พักสงฆ์ บ้าน กม.16 โดยร่วมกับโรงพยาบาลเบตง เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และ ม.6 ตำบลตาเนาะแมเราะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : รพ.สต.บ้านกม.18 มาพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายวรพล สุวรรณลออ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้าน กม.18 มาพบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์เพื่อแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีท่านพระครูวิศาลประชาทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะพระวิทยากรมาร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งเวียนเทียนรอบพระประธานโรงเรียน เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจและสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้เอาไว้ เป็นการน้อมรำลึกพระคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังศิลา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังศิลาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุภลักษ์ พยัคฆพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลาได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 เพื่อร่วมถวายความอำลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ฯ ในชุมชน แสดงออกถึงการรวมพลังทำความดีเพื่อพ่อ ภายใต้กรอบแนวคิดแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแง จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียน (โครงการโรงเรียนคุณธรรม)

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเป็นการขยายผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในโครงการดังกล่าว นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความสนุกสนาน พร้อมทั้งสามารถบอกความหมายและความสำคัญของคำว่าคุณธรรมจริยธรรม และสามารถทำใบงานตามที่ครูกำหนดให้ ได้อย่างถูกต้อง โดยมี นางสาวเหมวดี ไชยฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ noh ภาพ/ข่าว รายละเอียดช่องทางการเผยแพร่ตามลิงค์ด้านล่างนี้ - ภาพถ่ายในเพจ Facebookง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธง เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การประกวดระบายสีภาพ ในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วาดภาพระบายสีโปสเตอร์เกี่ยวกับยาเสพติด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตอบปัญหาชิงรางวัล และมอบของขวัญรางวัลให้กับนักเรียน โดยมีนางสาวอุสา สาลัง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และคณะครูทุกคน ร่วมดำเนิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยมอบสิ่งของให้กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อยพร้อมตัวแทนคณะครู นำสิ่งของมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอเบตง เพื่อสมทบของรางวัลในการจัดกิจกรรมออกร้านนาวากาชาด ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา (บ้านพักนายอำเภอ) พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านนาข่อยกล่าวปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย นำลูกเสือและเนตรนารี กล่าวปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 กอปรกับ เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามศาสตร์พระราชา และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวเปิดโครงการและอ่านสารต่อต้านยาเสพติดจากนายกรัฐมนตรี การจัดโครงการณ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประกอบด้วยกิจกรรมการฟังบรรยายเรื่องพิษภัยของยาเสพติด จากรต.อ.ภานุมาศ แก้วชุมศิลป์ กิจกรรมประกวดระบายสี อ.1-ป.3 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 กิจกรรมแข่งขันจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6 กิจกรรมการแข่งขันเรียงความ ป.4-ป.6 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด ป.1-ป.3 แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

     วันที่ 7 กรฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตมอบหมายกมลวรรณ มณีนวล ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะครูที่นับถือศาสนาพุทธ นำนักเรียนไทยพุทธชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับข้าราชการ นักเรียน และประชาชน ในเขตอำเภอธารโตพร้อมกัน ณ บริเวณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ โดยภายในงานมีกิจกรรมมีการเดินขบวนแห่จากโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์มุ่งสู่วัดธารโตและวัดบั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจุโป
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจุโปถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

     วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านจุโป ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดตาพระเยา หมู่ 11 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ. ยะลา เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน ในการเข้าพรรษาและให้นักเรียนได้รักษาวัฒนธรรรมประเพณีขนบธรรมเนียมที่มีมาในอดีต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/200 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com