ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 23 ท่าน ผู้เข้าชม 1152942  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินร่วมประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษารวงข้าว สพป.ยะลา เขต 3 ครั้งที่ 2/2560

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมนึก ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน และนายชนกนันท์ พะสุโร ครูโรงเรียนบ้านบ่อหิน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษารวงข้าว สพป.ยะลา เขต 3 ครั้งที่ 2/2560 โดยนายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษารวงข้าว ได้ให้การต้อนรับ นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มาประชุมพบปะกับผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน สังกัดกลุ่มคุณภาพการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นางเสวียน แววเพ็ชร นางสาวนุริซา บาโง และนางปารณรจ สงวนกุล นำลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : การให้บริการตรวจสุขภาพประจำเดือน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.18

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายวรพล สุวรรณลออ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.18 และทีมงาน มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำเดือนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ทุกระดับชั้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำและการรักษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนที่ตรวจพบปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้นางสาวธัญมน อัษฎาภางกูร เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและประสานงานให้การดำเนินงานของรพ.สต.บ้าน กม.18 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รายละเอียดเพิ่มเติม : สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจาเราะปะไตจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2560

     วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2560 และมีการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และเยาวชน รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยดำเนินการทดสอบการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้น ป.1-ป.6

     วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านนาข่อยดำเนินการทดสอบการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้น ป.1-ป.6 เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและการติดตามประเมินผล การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนผ่านระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่อยร่วมใจพัฒนาโรงเรียน มัสยิดนูรฮีดายะห์ และสถานที่ใกล้เคียง

     วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อยได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน มัสยิดนูรฮีดายะห์ บ้านกูบังฆาเยาะ และสถานที่ใกล้เคียงเพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์และรู้จักความเสียสละและช่วยเหลือสังคม พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านราโมงให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาข่อย

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อยให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่อนามัย รพ.สต.ราโมง ซึ่งมาให้บริการทันตสุขภาพในเด็ก ภายใต้กองทุนทันตกรรมปี 2556 เพื่อบันทึกสภาวะโรคฟันผุ ความต้องการบริการทันตกรรม และการให้บริการ sealant กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รพ.สต.ราโมงที่เห็นความสำคัญสุขภาพฟันของเด็กนักเรียน พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาข่อย
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อยมอบไอศกรีมให้บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

     เมื่อวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาข่อย ได้มอบไฮศกรีม 1 ถังใหญ่ ให้บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับประทาน เนื่องในโอกาสฮารีรายอ อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1438 ที่ผ่านมา พัชรา ภาพ/จามรี ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านธารมะลิ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านธารมะลิ จัดกิจกรรมส่งท้ายรอมฎอน ต้อนรับอีดิลฟิตรี

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านธารมะลิ จัดกิจกรรมส่งท้ายรอมฎอน ต้อนรับอีดิลฟิตรี ณ โรงเรียนบ้านธารมะลิ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและวันอีดิลฟิตรี อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอดทนและการให้อภัยซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รุสนา ภาพ/ยัสมีน ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503)
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา และรางวัล MQE AWARDS ประเภทบุคคล ซึ่งได้แก่นายอิสมัน มะดีเยาะ ครูโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม PHING ข่าว/ผอ.อรววรณ ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503)
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

     นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 4 โรงเรียนสุจริต สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน "Kyoto Municipal Saikyo High School" ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และอาจนำมาปรับใช้กับโรงเรียนได้ PHING ข่าว/ผอ.อรวรรณ ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจุโป
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจุโปจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน

     เมื่อวันที่ 24 มิ.ย 2560 โรงเรียนบ้านจุโปจัดกิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน "คืนสู่เหย้าชาวจุโป" นำโดยปลัดอาวุธโส อำเถอธารโตจังหวัดยะลาและรองผู้อำนวยการ สพป.ยล 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่หวาด นายธนาธิป แซ่มัคกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นเกียรติเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 2 หลัง ได้แก่อาคารเรียนBBL และอาคารเรียนจุโปสัมพันธ์พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร พบปะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านจุโปและผู้นำในชุมชน พระครูทักษิณธารานุรักษ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 10 ทุน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดีแต่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมนึก ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานยาเสพติดประเภทกดประสาทและกระตุ้นประสาท ฐานยาเสพติดประเภทหลอนประสาท และฐานยาเสพติดประเภทผสมผสาน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากมาย และช่วยให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดด้วย ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน มาศอุบล ภาพ/ ชนกนันท์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวอุสา สาลัง ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งได้ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การแข่งขันคัดลายมือ ระบายสีภาพ ในระดับชั้น อนุบาล – ป.6 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี noh ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านบาแตตูแง

     เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาวปรีณาพรรณ กาญจนสำราญวงศ์ พร้อมด้วย นางสาวสุไวบ๊ะ แปแนะ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ป.6 และฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน ชั้น ป.1และ ป.6 ในวันเดียวกัน noh ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/200 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com