ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks ยะลาเขต3
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 21 ท่าน ผู้เข้าชม 1152940  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี

     วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี นำโดยนายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และคณะ เพื่อมาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 1 ในการนี้ ได้ถือโอกาสเยี่ยมห้องเรียน เพื่อพบปะคณะครูและนักเรียน ร่วมทั้งให้คำชี้แนะเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (ภาพ/ข่าว:นายมูฮัมหมัดอา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

     วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศจาก นำโดยนายมารุต รามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ และคณะ เพื่อมานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครู และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)โดยผลการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครุผู้สอนเป็นอย่างดี (ภาพ/ข่าว:นายมูฮัมหมัดอามีน หะยีรอซะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 รับการติดตามจากคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี

     วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 นางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 1 นำโดยนายสมชาย เอี่ยวสกุล และคณะ เพื่อมาทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ภาพ/ข่าว:นายมูฮัมหมัดอามีน หะยีรอซะ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต6
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

     วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางสาวยูบัยดะห์ อาแว พนักงานราชการครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 ได้รับมอบหมายจากนางอาอีซะฮ์ สมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 รับผิดชอบในการจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กิจกรรม "สานสัมพันธ์ขนมไทย สู่นิคมฯธารโต 6" โดยได้รับเกียรติจากนายอดุล หะยีสะมะแอ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อให้โรงเรียนบริหารจั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบัวทอง
หัวข้อข่าว : ลูกเสือ-เนตรนารี กับการบำเพ็ญประโยชน์

     วันที่ 14 มิถุนายน2560 นายฟัฎลี แนโม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวทองพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบัวทองนำลูกเสือเนตรนารีบำเพ็ญโยชน์ในช่วงเดือนรอมฏอนบริเวณโรงเรียนและมัสยิดในหมู่บ้านทำให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ความเสียสละ ความสามัคคี และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์รับการนิเทศติดตามการดำเนินการ DLIT

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำทีมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และมี นางสุภาพร จันทรัตน์ และนายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในการนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีนายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ให้การต้อนรับในครั้งนี้ คณะะทีมงานที่ได้มาให้การนิเทศ ติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจุโป
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจุโปประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานสัมพันธ์ชุมชน

     โรงเรียนบ้านจุโปประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านจุโป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจุโป
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านจุโปรับการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านจุโปได้ต้อนรับนายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และมี นางสุภาพร จันทรัตน์ และนายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในการนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีนายชัยศักดิ์ วิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุโปและนายวิชัย อรชร มาให้การต้อนรับในครั้งนี้ คณะะทีมงานที่ได้มาให้การนิเทศ ติดต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจุโป
หัวข้อข่าว : สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่หวาดสนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมยาเสพติดให้กับนักเรียน

     9 มิถุนายน 2560 สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่หวาด ได้นำเจ้าหน้าที่มาอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านจุโป เรื่องยาเสพติดและเรื่องจารจร เพื่อให้นักเรียนตะหนักถึงภัยอันตรายและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2558 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ณ หอประชุมพุทธมนฑล อำเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม PHING ข่าว/ผอ.อรวรรณ ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู 2503)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) รับรางวัล "โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2559"

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(วันครู2503) เข้ารับรางวัล "โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2559" ของสำนักงานคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ณ ห้องประชุมรัฐสภา PHING ข่าว/ผอ.อรวรรณ ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินประชุมประจำเดือนมิถุนายน ปี 2560

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายสมนึก ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ปี 2560 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเตรียมดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ฮายาตี ภาพ/ ชนกนันท์ ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อหิน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบ่อหินเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้

     นายสมนึก ลิ่มสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน มอบหมายให้นางธนภรณ์ สุขชุม นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ด.ญ.ภาสินี แดงสุวรรณ ด.ญ.ศุภิสรา แก้วขอมดี ด.ญ.ณัฐลดา บุญฤทธิ์ ด.ญ.นารีรัตน์ อัศวสัย ด.ญ.อาทิตยา มลสุขราช ด.ญ.โชติรัตน์ หล้าใจ และ ด.ญ.สุกัญญา หนูหาญ เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมหรือดาวแห่งความดี ผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ณ วัดพุทธา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบาแตตูแง รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และมี นางเสาวลักษณ์ บุญกำเหนิด นางสุภาพร จันทรัตน์ และนายเจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในการนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาแตตูแง มาให้การต้อนรับในครั้งนี้ คณะทีมงานที่ได้มาให้กา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบาแตตูแง
หัวข้อข่าว : นักศึกษาจากกรุงเทพฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบาแตตูแง

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ทางนักศึกษาจากกรุงเทพฯ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและของเล่น ให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 6 ทุน นักเรียนต่างก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอาสดีๆ ในครั้งนี้ noh ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/200 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
34 หมู่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
0 7323 2443 หรือ0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com